ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Бенефициент: ТНС – БГ ЕООД

Номер на Проект: BG16RFOP002-2.091-0380-C01

Наименование: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемиятаCOVID-19

Обща стойност: 24 986.34 лв., от които 21 238.39 лв. европейско и  3 747.95 лв. национално съфинансиране.

 

Главна цел на настоящия проект: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Специфични цели на проекта:

  1. Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
  2. Осигуряване на устойчива заетост.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да осигури стабилност на работни места, като продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Място на изпълнение: гр. Пловдив

Начало:

14.01.2021

Край:

14.07.2021

—————————————————— www.eufunds.bg —————————————————–

Проект BG16RFOP002-2.091-0380-C01 “Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, запреодоляване на икономическите последствия от пандемиятаCOVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  „ТНС – БГ“ EООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”